ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਟਰੈਚਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਪਲਾਇਰ - ਚੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਨਿਰਮਾਤਾ